Obchodní podmínky společnosti LJV TRONIX s.r.o.

 

obchodní podmínky platné od 1.6.2018 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.neviditelnatv.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností LJV TRONIX, s.r.o., IČ: 069 27 971, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00, Brno – Staré Brno, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.nevidtelnatv.cz na straně druhé. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).
 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „ObčZ“), a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

 

 1. Vymezením základních pojmů
 2. V rámci Obchodních podmínek se rozumí:
 3. a) Prodávající – je obchodní společnost LJV TRONIX, s.r.o., IČ: 069 27 971, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00, Brno – Staré Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 105163. LJV TRONIX, s.r.o je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby – dále v textu jen „Prodávající“.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není:

 1. b) Spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami – dále v textu jen „Spotřebitel“.
 2. c) Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – dále v textu jen „Kupující“.
 3. d) Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.
 4. e) Kupní smlouva – objednávka spotřebitele či kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu spotřebiteli či kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi spotřebitelem či kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – dále v textu jen „Kupní smlouva“.

 

III. Předmět Kupní smlouvy

 1. Prodávající se zavazuje, že Spotřebiteli, příp. Kupujícímu dodá zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a Spotřebitel, příp. Kupující se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu a zboží převzít.
 2. Uzavřením Kupní smlouvy dále Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (a to včetně Dodacích podmínek a Reklamačního řádu). Na Obchodní podmínky byl Spotřebitel či Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené Kupní smlouvy.

 

 1. Objednání zboží, uzavření Kupní smlouvy, zrušení objednávky
 2. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel je objednávka zároveň návrhem Kupní smlouvy, kdy samotná Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího doručením prostřednictvím e-mailu Spotřebiteli.
 4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem..
 5. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany Prodávajícího.
 6. Po závazném potvrzení objednávky je jen možné objednávku ze strany Spotřebitele či Kupujícího stornovat pouze v případě, že Prodávající nesplní podmínky dodání, není-li Obchodními podmínkami či právním předpisem stanoveno jinak. V případě stornování potvrzené objednávky je Spotřebitel či Kupující povinen uhradit Prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající je oprávněn žádat po Spotřebiteli či Kupujícím smluvní pokutu ve výši 50 % z kupní ceny, která byla stanovena jako paušální náhrada škody, kterou je Spotřebitel či Kupující uhradit ve prospěch Prodávajícího.
 7. Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Spotřebitele či Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Spotřebitel či Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).
 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně žádat Spotřebitele či Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například mailem nebo telefonicky nebo o uhrazení zálohy nejvýše ve výši 80 % z kupní ceny. Objednávka se považuje za stornovanou a Kupní smlouva za zaniklou, v případě, že Spotřebitel či Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem neprovede či neuhradí vyžádanou zálohu.

 9. Dodací lhůta objednaného zboží, začíná běžet pátým dnem od potvrzení objednávky Prodávajícím.
 10. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Spotřebitel či Kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u Prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit Spotřebiteli či Kupujícímu jakoukoli škodu.

 

 1. Kupní cena a platba
 2. Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.neviditelnatv.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany Spotřebitele či Kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci, změně specifikace či materiálů od uvedených na webu nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
 3. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet Prodávajícího.
 4. Při prodlení se zaplacením faktury je Prodávající oprávněn účtovat Spotřebiteli či Kupujícímu úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a Spotřebitel či Kupující je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na Spotřebitele či Kupujícího dnem zaplacení celé kupní ceny.
 6. Faktura vystavená na základě Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Spotřebitelem či Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.
 7. Způsoby úhrady zboží:
 8. a) převodem na bankovní účet Prodávajícího vedený v Raiffeisenbank543678010/5500
 9. Záruka za zboží
 10. Záruku na Prodávané zboží Prodávající poskytne dle obecně závazných právních předpisů po dobu uvedenou v záručním listě. Není-li v on-line katalogu na webových stránkách www.neviditelnatv.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na produkty všech typů 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží Spotřebiteli či Kupujícímu.2. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem v obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené za předpokladu, že toto poškození je důvodem reklamované vady a zároveň Prodávající není za toto poškození odpovědný.
 11. Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.5. Místem uplatnění reklamace je sklad Prodávajícího.
 12. Bližší podmínky reklamace stanoví Reklamační řád.

 

 

VII. Odstoupení od Kupní smlouvy, vrácení zboží

 1. V souladu s §1829 odst.1 občanského zákoníku má Spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
 2. V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a to písemně, že odstupuje od kupní smlouvy:
 3. a) Kontaktujte nás (písemně), že žádáte odstoupení od Kupní smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu (rozhodující je datum odeslání). Prosíme také o uvedení případného důvodu (není zákonem vyžadováno a ani není námi jeho uvedení podmiňováno pro vrácení finančních prostředků za zboží), ale pomůžete nám tak zkvalitnit naše služby.
 4. b) Pro odstoupení od smlouvy můžete využít náš vzorový formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla společnosti prodávajícího nebo na adresu e-mailem prodávajícího – info@neviditelnatv.cz.
 5. c) Pokud již Spotřebitel zboží obdržel a převzal, zavazuje se je zaslat zpět na adresu Prodávajícího za splnění těchto podmínek:

– nesmí být použité,

– musí být nepoškozené,

– musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, obalu atd.) s originálem dokladu o koupi.

 1. Rozhodnete-li se, jako Spotřebitel, pro odstoupení od Kupní smlouvy v této lhůtě ponese náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy pokud ke snížení hodnoty za zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení anebo používání podle předchozí věty, bude zákazníkovi vrácena kupní cena zboží snížena o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.
 2. Spotřebitel se zavazuje zboží zaslat doporučeně a pojištěné, jelikož Prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě na sklad Prodávajícího (doporučeně neznamená na dobírku).
 3. Prodávající je povinen za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží peníze za zboží zaslat Spotřebiteli složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případně nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby dodání plnohodnotného zboží.
 4. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek Prodávající není povinen akceptovat odstoupení od Kupní smlouvy jako řádné a je oprávněn zboží vrátit zpět na náklady Spotřebitele.
 5. Prodávající dále zdvořile Spotřebitele upozorňuje, že shora uvedená lhůta pro odstoupení je určena k tomu, aby se Spotřebitel mohl dostatečně seznámit s vlastnostmi zakoupeného zboží a nelze ji chápat jako právo na výpůjčku zboží. Toto právo také primárně neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. čl. VIII. Vlastnosti zboží). V případě vadného plnění ovšem není vyloučeno, aby Spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, v takovém případě je ale nutné, aby odůvodnil své odstoupení od Kupní smlouvy vadou dodaného zboží. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že Prodávající může v rámci odstoupení od Kupní smlouvy vrácené vadné zboží považovat za poškozené ze strany Spotřebitele.
 6. Není-li kupujícím Spotřebitel a nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká.
 7. Spotřebitel či Kupující dle ustanovení § 1829 odst. 2 občanského zákoníku byl poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůtou pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

 8. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitele v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména v případě smluv: 

– o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (výběr potahového materiálu, dřeva, moření atd.). 

 

VIII. Vlastnosti zboží

 1. Spotřebitel či Kupující je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:
 2. a) barvy a dekory se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodu (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),
 3. b) Prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,
 4. c) foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku,
 5. d) u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti – moření tak zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

 

 1. Ochrana osobních dat
 2. Spotřebitel a Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky internetového obchodu www.neviditelnatv.cz dává Spotřebitel či Kupující souhlas ke shromažďovaní a archivování osobních údajů a jeho nákupech.
 3. Internetový obchod www.neviditelnatv.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše údaje, které musely být uvedeny při realizaci objednávky. Vaše údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí osobě, ani jinak zneužity.

 

 1. Závěrečná ujednání
 2. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.
 3. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Spotřebitel či Kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.
 4. Odeslanou objednávku je Kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
 5. Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách www.neviditelnatv.cz.

V Brně 1. června 2018

LJV TRONIX, s. r. o.

 

Dodací podmínky společnosti LJV TRONIX, s.r.o. 

 

 1. Všeobecná ustanovení

 

 1. Zde uvedené dodací podmínky doplňují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.neviditelnatv.cz (dále v textu jen „Dodací podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi obchodní společností LJV TRONIX, s.r.o., IČ: 069 27 971, se sídlem Nové Sady 988/2, 602 00, Brno – Staré Brno, jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.nevitelnatv.cz na straně druhé. Dodací podmínky jsou i vedle reklamačního řádu (dále v textu jen „Reklamační řád“), součástí Obchodních podmínek (dále v textu jen „Obchodní podmínky“).

 

 1. Dodací podmínky, úhrada

 

 1. Doprava je zajištěna přepravou TOPTRANS (popř. jinou dopravní společností) nebo vlastními vozidly Prodávajícího.
  . Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.
 2. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Dodací lhůta je zpravidla 1-8 týdnů. Prodávající upozorňuje, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační – vzhledem k specifikaci nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení publikované dodací lhůty. O této skutečnosti je Spotřebitel nebo Kupující neprodleně informován.
 3. Ke změně dodacích lhůty může dojít v období překlenutí kalendářního roku (objednávka provedena po stop stavu bude brána jako objednávka provedená v lednu a bude tak začínat její běh lhůty, jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců).
 4. Dopravou se rozumí, že dopravce (Prodávající) přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a není tím myšlen výnos objednaného zboží.
 5. Spotřebitel či Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a vyvinout maximální součinnost, aby Prodávající, či kurýrní služby (Toptrans atd.) mohla zboží doručit.
 6. Dále je Spotřebitel či Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení originální pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Spotřebiteli či Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem faktury Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena.

 

V Brně dne 1.6.2018 

LJV TRONIX, s. r. o.